Anne-Grethe Petersen (formand)        telf. 20259513

Carl Erik Christensen (næstformand)  telf. 21350810

Karin Frei (kasserer)                            telf. 25388990                      

Lis Mikkelsen                                       telf.24980932

Gunnar Schmidt                                    telf. 23809067             

Karen Lange                                         telf. 61541909

Heine Popp                                           telf. 45262587

Dan Obling                                           telf. 20490805

Martin Madsen                                     telf. 74831786

Foreningens e-mail: tlhf6520@gmail.com

 

 

Vedtægter for Toftlund Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

 

§1. Forening og Arkiv er hjemmehørende i Toftlund, Tønder kkommune. .

 

§2. Stk1. Foreningens formål er at vække og nære interesse for sognets historie.

 

Det søges opnået ved at afholde foredrag, udstillinger mv

 

Stk.2. Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billed-

 

lydoptagelser samt kopier af originale arkivalier, som ikke kan

 

overdrages arkivet.

 

Efter gældende regler om tilgængelighed skal arkivet give interesserede hjælp og rådgivning ved beskæftigelse med arkivets arkivalier.

 

§3. Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer. De vælges på ordinær generalforsamling for en 2-årig periode med skiftvis halvdelen, eller ved ulige

 

antal flest i ulige år. Der er 2 revisorer, som skiftevis vælges for en 2-årig periode.

 

§4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og /eller på

 

foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen skal mindst omfatte disse punkter:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Arkivlederens beretning

 

4. Kassererens beretning

 

5. Fastsættelse af kontingent.

 

6. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen).

 

7. Valg.

 

8. Eventuelt.

 

§5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 20 % af medlemmerne kræver det.

 

Begæringen skal omfatte den ønskede dagsorden og indkaldelse som ved den ordinære generalforsamling.

 

§6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, arkivleder, sekretær og kasserer. Arkivlederen er ansvarlig for arkivets drift.

 

Formands- og arkivlederposten kan være sammenfaldende. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer for forslaget, dog ved

 

stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§7. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§8. Vedtagne beslutninger nedskrives og gemmes.

 

§9. Arkivets åbningstider fastsættes af bestyrelsen.

 

§10. Toftlund Lokalhistoriske Forening og -Arkiv tegnes ved formanden og arkivlederen. Såfremt disse poster er sammenfaldende, er det sammen med

 

næstformanden.

 

§11. Bestyrelsen og arkivlederen (næstformanden) hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, kun med foreningens formue.

 

§12. Stk.1. Nedlæggelse af Toftlund Lokalhistoriske Forening og -Arkiv kan kun ske efter vedtagelse på en hertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelsen skal ske med mindst 2/3 majoritet af samtlige medlemmer.

 

Stk.2. I tilfælde af foreningens ophør skal arkivalierne anbringes, så de er sikrede for fremtiden.

 

Stk.3. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage, før afvikling og sikker anbringelse af arkivalierne er tilendebragt.

 

Stk.4. Ved nedlæggelse af foreningen skal en evt. formue efter bestyrelsens skøn tilfalde en eller flereforeninger i Toftlund sogn.

 

§13. Ændring af nærværende vedtægter kan ske ved beslutning på en generalforsamling. Forslag herom skal fremgå af dagsordenen, og vedtagelsen

 

sker ved simpelt flertal.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2013.

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen i 2015